Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rixt Bakt

1. Algemeen
De onderstaande voorwaarden zijn van kracht voor alle door Rixt Bakt aangegane (verkoop)overeenkomsten en alle door Rixt Bakt uit te voeren werkzaamheden, ongeacht uit welken hoofde deze door Rixt Bakt worden verricht. Afwijkende algemene of bijzondere voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze uitdrukkelijk door Rixt Bakt in haar orderbevestiging zijn geaccepteerd.
Rixt Bakt geldt in deze voorwaarden als gebruiker van de voorwaarden, afnemer geldt als tegenpartij.
2. Offertes
Alle gegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – offertes, prijslijsten, voorraadlijsten, catalogi, door Rixt Bakt verstrekte kostenbegrotingen, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, monsters en modellen, enz. zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven. Rixt Bakt is eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding van de bestelling, d.m.v. een orderbevestiging door Rixt Bakt aan afnemer.
3. Bepalingen omtrent het product
Opdrachten worden door Rixt Bakt uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd met inachtneming van door Rixt Bakt genormaliseerde toleranties. Aangegeven maten, gewichten, aantallen, inhoudsmaten, technische specificaties e.d. dienen als benaderend te worden beschouwd. De toelaatbaarheid van afwijkingen van bestelde hoeveelheid of gramsgewichten bedraagt maximaal 10%, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De afnemer is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen. Voor kleurafwijkingen aanvaardt Rixt Bakt geen aansprakelijkheid.
4. Prijzen
Overeengekomen prijzen zijn bindend, met dien verstande dat Rixt Bakt gerechtigd is alle na het aangaan der overeenkomst ontstane stijgingen van prijzen van haar leveranciers aan de afnemer in rekening te brengen. Indien na datum van de orderbevestiging prijzen worden gewijzigd, zullen de orders overeenkomstig deze wijziging worden uitgevoerd, tenzij geplaatste en door Rixt Bakt bevestigde orders binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling van de prijswijziging voor aflevering verzendklaar staan. Indien afnemer een reeds geplaatste order niet tegen de nieuwe prijzen wenst te handhaven, heeft hij het recht deze binnen 14 dagen na onze schriftelijke mededeling van deze wijziging schriftelijk te annuleren. Door Rixt Bakt ter uitvoering van de order reeds gemaakte kosten zullen alsdan aan afnemer in rekening worden gebracht.
5. Overmacht
Indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht redelijkerwijs niet of niet tijdig van Rixt Bakt verlangd kan worden, heeft Rixt Bakt het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving hetzij de nakoming voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst op enig tijdstip gedurende de overmachtsituatie, voor zover nog niet uitgevoerd of voor zover de goederen nog niet verzendklaar gereed staan, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Als overmacht zal gelden: oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, in- en uitvoer- belemmeringen, storingen van welke aard ook in haar bedrijf of in dat van de toeleveranciers, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen en machines en alle andere omstandigheden, waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet tijdig van Rixt Bakt kan worden verlangd, zonder dat Rixt Bakt de invloed van een en ander op haar bedrijf heeft aan te tonen.
6. Verzending
Tenzij anders overeengekomen, worden de leveringen belast met vrachtkosten, zoals de kosten van expresse- en postpakketzendingen.
7. Levering
Leveringstijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de leveringstijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen zijn tot annulering van orders of tot vergoeding van de door de overschrijding ontstane kosten of schade. Rixt Bakt is niet tot levering verplicht als de afnemer zijn verplichtingen jegens Rixt Bakt niet of niet tijdig nakomt of dit te vrezen valt, in welk geval Rixt Bakt vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor de betaling kan verlangen. Rixt Bakt kan de levering evenzeer opschorten, indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit eerder gesloten overeenkomsten en/of leveranties, tot alle vervallen factuurbedragen met inbegrip van rentevergoeding wegens te late betaling, vereffend zijn.
8. Reclames, aansprakelijkheid
Eventuele reclames ter zake van door Rixt Bakt onjuist verrichte leveringen of uitgevoerde opdrachten moeten schriftelijk binnen 14 dagen na het tijdstip van ontvangst van de goederen respectievelijk de voltooiing van de opdracht aan Rixt Bakt zijn opgegeven. Ten aanzien van reclames die niet schriftelijk of later dan de bedoelde termijn aan Rixt Bakt zijn opgegeven, behoudt Rixt Bakt zich het recht voor deze zonder meer af te wijzen. De goederen waarop de reclame betrekking heeft, moeten ter beschikking van Rixt Bakt worden gehouden in de staat waarin zij zijn geleverd. De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Aan een reclame kan niet het recht tot het niet voldoen van de factuurbedragen worden ontleend. Rixt Bakt is niet aansprakelijk voor door de afnemer of derden geleden schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van haar leveringen, producten of opdrachtresultaten. De afnemer is gehouden Rixt Bakt te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten schaden en interesten, welke voor Rixt Bakt zullen ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen, welke derden jegens Rixt Bakt terzake van het in voorgaande zin vermelde (doen) instellen. Voor geleverde goederen, die Rixt Bakt van een derde betrekt, zal Rixt Bakt jegens afnemer in geen geval een verdergaande aansprakelijkheid hebben dan de betrokken derde jegens Rixt Bakt heeft.
9. Herroepingsrecht
Op producten van Rixt Bakt met een beperkte houdbaarheid is het herroepingsrecht niet van toepassing.
10. Opzegging
De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
11. Verpakking
Speciale verpakkingen op voorschrift van de afnemer, alsmede de kosten hiervan worden in rekening gebracht.
12. Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de betaling door de afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van korting of beroep op compensatie. Indien afnemer nalaat op het moment van opeisbaarheid van de vordering deze te voldoen, is hij terstond zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De afnemer wordt over het verschuldigde bedrag vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Rixt Bakt verschuldigde zijn voor rekening van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de factuurwaarde zullen bedragen.
13. Gereedstaande goederen
Indien levering op afroep is overeengekomen, behoudt Rixt Bakt zich het recht voor om, na gereedkoming der productie, alsnog aan afnemers een uiterlijke termijn voor afname te stellen. Indien afname niet binnen de overeengekomen of uiterlijke termijn geschiedt, is Rixt Bakt gerechtigd de gereedstaande goederen te factureren en betaling daarvan te verlangen, onverminderd Rixt Bakt’s recht afname te vorderen. Niet of niet-tijdig afgenomen gereedstaande goederen zal Rixt Bakt voor rekening en risico van de afnemer opslaan.
14. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens Rixt Bakt uit hoofde van enige overeenkomst of wettelijke verbintenis (dus inclusief onder meer rente en kosten), welke Rixt Bakt met hem is aangegaan, blijven de geleverde zaken het eigendom van Rixt Bakt. Tot aan het tijdstip van betaling is de afnemer gehouden deze zaken op te slaan op een wijze die het als eigendom van Rixt Bakt kenbaar doet zijn, indien Rixt Bakt zulks verlangt. Tevens behoudt Rixt Bakt zich het recht voor om in het onderhavige geval of indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 8 terugvordering te eisen. De afnemer is dan verplicht Rixt Bakt de zaken op haar eerste vordering onverwijld terug te geven. De afnemer stelt Rixt Bakt op eerste verzoek in de gelegenheid de door Rixt Bakt geleverde zaken bij hem of diens houders terug te halen. De kosten van teruggave zijn voor rekening van de afnemer. Rixt Bakt is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat door de afnemer op verzoek en ten gunste van ons bezitloze pandrechten zijn gevestigd op geleverde (en nog te leveren) zaken voor alle vorderingen van de afnemer. Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is de afnemer uitsluitend bevoegd over de zaken te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Tot verpanding aan derden is hij zonder onze toestemming niet gerechtigd.
15. Wanprestatie
Indien afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Rixt Bakt het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, alsmede de nog lopende orders te annuleren, onverminderd Rixt Bakt haar recht op vergoeding door afnemer van kosten, rente en schade. Bij annulering door de afnemer, dan wel wijziging van de opdracht door afnemer komen alle reeds gemaakte kosten, waaronder mede begrepen de vormkosten en kosten van verpakkingen, alsmede door Rixt Bakt vanwege de annulering ontstane gelden en te lijden winstderving en leegloopverliezen, voor rekening van de afnemer.
16. Zichtzendingen, monsters etc.
Schade of verlies aan door Rixt Bakt aan afnemer geleverde zichtzendingen en/of monsters zijn voor rekening en risico van de afnemer. Het verpakkingsmateriaal van de zichtzendingen en de monsters moeten te harer beschikking worden gehouden.
17. Bevoegde rechter
In geval van gerezen geschillen ter zake van of voortvloeiende uit door Rixt Bakt gesloten overeenkomsten verklaren partijen bij uitsluiting bevoegd de competente rechter te Leeuwarden (rechtbank Noord-Nederland).
18. Toepasselijk recht
Alle door Rixt Bakt aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht